1) Definitioner

Avtalet: Dessa användarvillkor, övriga dokument och eventuella tjänstespecifika villkor som Användaren erhåller från Ginsam AB (Ginsam) för tjänsten MyHappiness utgör Avtalet mellan parterna.
Tjänsten: Den tjänst som tillhandhålls i enlighet med villkoren i Avtalet.
Användare: Med användare avses en fysisk person.

2) Tjänsten MyHappiness

MyHappiness är ett verktyg för hälsouppföljning. Syftet är att på ett enkelt sätt ge Användaren tillgång till registrering, visualisering och bearbetning av sina aktiviteter och sitt välmående. På MyHappiness kan Användaren registrera bland annat sitt välmående, stress, sömn, träning och sociala aktiviteter på en 5-gradig skala, genom en dagbok och genom att skriva in reflektioner över sin utveckling. MyHappiness visualiserar sedan Användarens registreringar så att Användaren kan se och följa sin egen utveckling över tiden och se hur Användarens aktiviteter samverkar med Användarens välmående. För att hjälpa Användaren att förstå och analysera hur de olika aktiviteterna samverkar, och att jämföra sin utveckling med andra, finns möjligheten att analysera sin utveckling.

3) Tjänsten MyHappiness åtagande

Tjänsten MyHappiness tillhandhålls i enlighet med villkoren i detta Avtal.

4) Användarens åtagande

Användaren åtar sig att använda Tjänsten MyHappiness i enlighet med dessa villkor och i enlighet med eventuella instruktioner som framgår av MyHappiness hemsida, www.myhappiness.se

5) Hantering av användarnamn och lösenord

Användarens användarnamn och lösenord är personliga och ska förvaras på ett betryggande sätt för att förhindra obehörig åtkomst från tredje part.

6) Äganderätt till Användarens data

Användarens data och tillhörande immateriella rättigheter som Användaren överför till Tjänsten och lagrar eller bearbetar via Tjänsten kommer att förbli Användarens och får inte användas på annat sätt än som parterna kommit överens om i detta Avtal. Ginsam ansvarar inte för information och eventuell skada eller förlust som drabbar Användaren till följd av fördröjning av information, avbrott eller uteblivna leveranser av data eller liknande.

7) Behandling av personuppgifter

Användarens personuppgifter hanteras för att administrera Tjänsten för Användarens räkning, i enlighet med detta Avtal och i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), (PUL). Användaren ger sitt samtycke till att Användarens personuppgifter avidentifieras så att spårbarhet inte är möjlig, för att göra underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling och för statistiska ändamål på en aggregerad nivå.

För det fall en underleverantörer anlitas ansvarar Ginsam för dessa såsom för eget arbete och denne ska se till att underleverantörer hanterar personuppgifter i enlighet med detta Avtal.

Personuppgifter som fås tillgång till i samband med avtalsförhållandet, kan komma att behandlas såväl i Sverige som i EU och även utanför EU/EES-området

Alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder kommer att vidtas för att skydda Användarens personuppgifter som behandlas å Användarens vägar enligt bestämmelserna i PUL.

Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje man.

Vid upphörande av behandling av Användarens personuppgifter ska all data som innehåller personuppgifter förstöras.

8) Cookies

För att förbättra och underlätta Användarens användning av Tjänsten kommer cookies att användas. Genom att använda cookies kommer Användarens val och information att sparas i en fil på Användarens dator. Cookies sparas och tas bort från Användarens dator genom att Användaren själv rensar minnet från cookies i sin webbläsare.

9) Immateriella rättigheter

Ginsam ansvarar för att denne innehar samtliga rättigheter för att använda programvaror för att kunna tillhandhålla Tjänsten. Användaren erhåller inte något rätt till någon programvara. Användaren får inte kopiera eller modifiera programmen eller tillåta annan person att göra detta. Användaren äger inte rätt att erhålla programmens källkod, får inte heller efterforska, ändra eller modifiera denna.

10) Sekretess

All information som Användaren registrerar på MyHappiness kommer att behandlas konfidentiellt. Med “Konfidentiell information” avses information om bland annat Användarens välmående, stress, sömn, träning och sociala aktiviteter med det är inte begränsat till endast dessa utan alla de uppgifter som Användaren registrerar. Sekretess gäller inte heller när part är skyldig enlig lag att lämna ut uppgifter, dock ska den andra parten i då aktuellt fall informeras innan utlämnande sker.

11) Ändring av Tjänst

Villkoren för Tjänsten kan komma att ändras. Det åligger Användaren att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar av Tjänstens villkor. Användarvillkoren för Tjänsten finns tillgängliga på www.myhappiness.se

12) Force Majeure

Part ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet ska bl.a. anses arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i annan leverantörs leverans såsom drift av plattform eller drift av nät, eller annan liknande omständighet.

Om Avtals fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tre månader på grund av omständighet enligt ovan, har parterna rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtalet.

13) Tvist och lagval

Svensk rätt ska äga tillämpning på detta Avtal. Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol.