Stressrelaterade sjukdomar är idag den vanligaste sjukskrivningsorsaken. De som varit sjuka i stress eller utmattade vet hur svårt det är att hitta en verksam behandling, en hjälp som verkligen fungerar. I regel erbjuds sjukskrivning, ett antal timmar i KBT och antidepressiva läkemedel. Men fortfarande saknas oftast rätt förståelse, stöd och information för att påbörja verkningsfulla åtgärder i tidigt stadium.

Bara vila räcker inte. Antidepressiva kan möjligen hjälpa vissa delsymtom. Studier visar att KBT är mindre effektivt på stressjukdomar. Så vad mer finns att göra?

DEN FÖRSTA UTMANINGEN är att upptäcka personer som ligger i riskzonen för att hamna i ett långdraget stresstillstånd. De som utvecklar stressymtom är ofta initiativrika och hjälpsamma, tar på sig mycket ansvar, vilar för lite, försummar fysisk aktivitet och stannar inte upp och lyssnar på kroppen. Den här typen av människor är ofta väldigt populära hos arbetsgivaren eftersom de arbetar för 2-3 personer! Varken de själva eller omgivningen på arbetsplatsen vill inse vad som håller på att hända när deras kapacitet sjunker. Forskning från Karolinska Institutet visar att de som är stressade har 38% lägre produktivitet!* Här behövs verkligen stor uppmärksamhet. Det är för att undvika att gå in i väggen och drabbas av utmattningssyndrom som MyHappiness skapades. Instrumentet följer din hälsa och varnar när stressen blir för stor.

NÄSTA UTMANING handlar om att ge de personer som börjat må dåligt av sin stress en bra förebyggande åtgärd. I det här läget kan mycket göras för att förhindra ett stort mänskligt lidande och en ofta både ekonomisk och social katastrof. Långdragen och kostsam sjukskrivning kan undvikas. Här erbjuder vi preventiv stresshantering i vår Hälsoträdgård. Forskning från de senaste 20-30 åren visar att det som sammanfattas i begreppet Nature Based Therapy (NBT) är effektivt vid stress. Behandlingen sker till största delen utomhus i grupp bland annat genom upplevelse med sina sinnen och praktiska moment.

Många har hört om Naturbaserad stressbehandling (NBT), Alnarpsmodellen (från Professor Patrik Grahns forskning vid SLU i Alnarp) eller Gröna Rehab (från Eva Sahlins forskning i Västra Götaland). Men hur fungerar det?

Upplevelsen att stressen släpper i naturen och när jag gör saker med mina händer har de allra flesta haft. Läkande trädgård handlar om att deltagaren hittar ett nytt sätt att förhålla sig till det den gör, och man behöver inte vara trädgårdsintresserad. I den här miljön finns fantastiska möjligheter att få syn på sina mönster och att utforska nya sätt att förhålla sig. Här kan individen hitta kontakten med grunden, känslan av sammanhang och upplevelsen av det spirande livet. Genom att fläta ihop det med lusten att vara aktiv och viljan att vara medskapande i sitt sammanhang hittas nycklar till den egna kraften. Med tillgång till vår kraft behöver vi inte bli slav under stressen. Det är målet med åtgärden. Forskningen visar att 80 – 90 % som genomgått NBT får en varaktigt ökad förmåga att hantera stress!

Vår läkare berättar vad en deltagare beskrev efter sin trädgårdsbehandling:

”Något gick rakt in och trådar i hjärnan började koppla ihop. Helt fantastiskt! Skaparlust kom fram i mig, något jag inte haft på många, många år, och jag kom ur min stress!”

Trädgården är en väldigt bra miljö för stressade att vara i. Sen handlar det om mycket mer än att bara vara i en trädgård. Den naturbaserade behandlingen innebär en rad olika moment som syftar till att hitta förmågan att vara i sig själv även under stressade förhållanden. I vår behandling ingår inlevelse under tystnad, samtal, praktiskt vårdande arbete i olika former, iakttagelseövningar, meditationsmoment och skapande moment. Som Christina vår terapeut säger – ”De insikter deltagare får om sig själva i trädgården är fundamentala för läkningsprocessen och deras välmående”.

DEN STÖRSTA UTMANINGEN är att rehabilitera dem som hamnat i ett allvarligt utmattningstillstånd, som ”gått in i väggen”. Det tar åratal och mycket mer skulle behöva göras för att människor inte skall komma dit. Även för dessa personer är det NBT som visat bäst resultat.

Vad säger deltagare som gått i våra grupper?

“De gångerna i trädgården var en vändpunkt och gav mig så mycket mer än stressrehab på Danderyds Sjukhus. Upplevelserna och sinnesintrycken lever kvar. Nu tror jag på mig själv igen. Ni som hållit i det här kommer att gå långt.” Katarina 43, butikschef, arbetstränar två dagar i veckan efter fyra års hel sjukskrivning.

“Trädgården var ett verktyg för att hitta mig själv. Det var revolutionerande. Jag tycker vi är privilegierade som varit med om detta.” Mahoud 57, högstadielärare, åter i heltidsarbete med anpassade uppgifter efter 2,5 års hel sjukskrivning.

När vi började ta ut stressade deltagare i trädgården innebar det en aha-upplevelse för många. Saker de pratat om med sina läkare & terapeuter, insikter som de försökt förmedla på ett intellektuellt sätt i mottagningsrummet, blev nu plötsligt konkret upplevbart. Deltagarna kunde plötsligt ändra på saker de suttit fast i under åratal. En del av de här deltagarna hade gått i terapi under flera år, ute i trädgården kunde helt nya saker hända och de kunde göra viktiga förändringar.

Är du intresserad av hur ni kan upptäcka skadlig stress i ett tidigt skede och sätta in adekvat stressbehandling? Ring Sverker +70 7204051 eller maila sverker@myhappiness.se.

  *Lohela Karlsson M, Bergström G, Björklund C, Hagberg J, Jensen I. Production loss due to ill-health and work environment problems – construct validity and implications. JOEM 2013;55(12):1475-1483. PMID: 24270303. *Lohela Karlsson M, Hagberg J, Bergström G. Production loss among employees perceiving work environment problems. International Archives of Occupational and Environmental Health: Volume 88, Issue 6 (2015), Page 769-777. PMID: 25432297. DOI 10.1007/s00420-014-1003-0. “