Hur hjälper vi dig

 Bättre Hälsa och Mindre Stress

Idag är 40% av alla sjukskrivningar direkt stressrelaterade. Det innebär en samhällskostnad på ca 70 miljarder kronor per år. Dessutom tillkommer kostnader i organisationer och företag samt stort personligt lidande på grund av stress.

Förutom dessa synliga kostnader har vi dolda kostnader genom produktionsbortfall hos de som upplever sig som stressade. Studier visar att hos de 20-40% av medarbetarna som upplever hög stress har vi mellan 10-70% produktionsbortfall. Det är också denna grupp som i ett senare skede blir sjuka.

Om vi använder 50.000kr som median för lönekostnader i en tjänsteorganisation och kalkylerar med 30% stressade som ger 35% produktionsbortfall, får vi en kostnad om 5250 kronor per månad och anställd i dolda kostnader. I en normal tjänsteorganisation om 400 anställda ger det ett produktionsbortfall om 25 miljoner per år!

De lösningar organisationer använder idag är reaktiva och symptombaserade. Medarbetarundersökningar, årlig hälsoundersökning eller läkarundersökningar när någon känner sig sjuk, kan upptäcka skadlig stress när stressen manifesterat sig i sömnlöshet, yrsel, kognitiva svårigheter eller andra stressymptom. 

Reaktiv rehabilitering är kostsam, långsam och innebär lidande för individen

Lösningen

Kan vi istället arbeta preventivt på orsaksnivå, över tiden och upptäcka skadlig stress i ett tidigt skede blir rehabiliteringen kortare, kostnadseffektivare och minskar lidandet för individen.

En preventiv lösning är därför att föredra. Vi utvecklar en IT-plattform med självskattningsinstrument som ger möjlighet till orsaksbaserad visualisering och analys. Genom AI-implementering kan instrumentet förutsäga risknivån och ge preventiva möjligheter. Detta ger:

 • Organisationen får preventiva metoder för bättre styrning, ökad produktivitet, minskade kostnader och förbättrad konkurrenskraft.

 • Samhället gör enorma besparingar inom sjukvården med färre och kortare sjukskrivningar och fler individer i arbete.

 • Den viktigaste effekten är reducering av det långa lidande som allt för många drabbas av idag.

Från vård och omsorg till hälsa – värden av digitalisering

Lösningen baserar på ett smart självskattningsinstrument i form av en App.

 • Självskattningen är snabb och enkel genom en IT-plattform som möjliggör tids- och händelsestyrning av frågor

 • Visualisering och hjälp för ökad förståelse och bättre möjlighet till egenansvar

 • AI-analys som varnar vid risk för skadlig stress och ger möjlighet till tidiga insatser

Instrumentet byggs i en APP vilken visualiserar användarens utveckling över tid. Instrumentet analyserar risknivån, med hjälp av artificiell intelligens, och ger hjälp till förbättring av hälsan.

Instrumentets vetenskapliga grund vilar på litteraturstudier inom (bland annat positiv-) psykologi och praktiska studier av instrumentets känslighet över tid med interventioner. Se mer under "Forskning"

Målgruppen är tjänsteintensiva företag med högutbildade medarbetare där produktivitetsförluster, i form av frånvaro och minskad kognitiv förmåga, direkt påverkar produktion, kvalitet, konkurrens och lönsamhet.

Kunderna kan med hjälp av instrumentet:

 • Visualisera hälsa och stress inom olika organisationsenheter

 • Jämföra (benchmarking) olika organisationsenheter

 • Arbeta proaktivt med stress i organisationen

 • Få ökade möjligheter till styrning och uppföljning av förändringsledning i organisationen

  En gratisversion av instrumentet erbjuds privatanvändare. Denna version kan användas av allt från coacher, psykologer och sjuk/hälsovård för uppföljning av användaren, allt för att skapa mindre stress och bättre hälsa i samhället.


"Förebyggande stresshantering är det enda vettiga sättet att arbeta med stress"


© Copyright 2017eHelsa